Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Quá trình quan trắc môi trường cũng như lập báo cáo kết quả cụ thể có thể được tóm gọn trong quy trình thực hiện sau:

  1. Khảo sát, đánh giá sơ bộ cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động
  2. Dựa vào công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại
  3. Đánh giá chi tiết từng nguồn gây ô nhiễm và các loại chất thải khác của từng nguồn.
  4. Đo, phân tích mẫu nước thải, khí thải, quan trắc môi trường theo Quy chuẩn Quốc gia Việt Nam.
  5. Căn cứ Quy chuẩn quốc gia về nước thải, khí thải, đánh giá kết quả phân tích thực tế để xác định chất lượng môi trường hiện có.
  6. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong cơ sở trong hiện tại và tương lai (nếu có)
  7. Trình lên các cơ quan có thẩm quyền
Bài viết liên quan
Phone
Chat Facebook
Gọi điện ngay